Houtsnip en watersnip

Houtsnip en watersnip

In de voorbije periode zijn veel watersnippen in de rietkragen van het Waalbos gespot. Ook zaten er veel houtsnippen, maar dan wel voornamelijk ’s nachts op de grasvelden.

Waterviolier en Holpijp

Waterviolier en Holpijp

Zowel waterviolier als holpijp zijn soorten die voorkomen op plekken waar sprake is van kwelwater. Kwelwater wordt ondergronds aangevoerd vanaf hogere plaatsen.

Broedende weidevogels

Broedende weidevogels

In het Waalbos komen diverse soorten vogels voor die broeden in een weide, de zogenaamde weidevogels: kievit, tureluur, scholekster, kleine plevier, slobeend, wilde eend en kuifeend.

Kemphanen in het Waalbos

Kemphanen in het Waalbos

Na 12 maart heeft men de ijsbaan weer deels leeg laten lopen. Dit vochtige gebied leidt tot een waardevol voedselgebied voor diverse steltlopers en weidevogels.